Общи условия за използване на онлайн-ресурсите на Регионална библиотека „Петър Стъпов” - Търговище

Моля прочетете внимателно тези общи условия преди да използвате уебсайта ilib.libtg.info, тъй като те засягат Вашите права и задължения.

Настоящите общи условия уреждат правилата за ползването на онлайн-ресурсите на Регионална библиотека „Петър Стъпов” - Търговище, както и взаимоотношенията между библиотеката и потребителите, ползващи сайта.

Всички литературни произведения (в оригинал и в превод) и бази данни, които са част от този сайт, са авторски произведения под закрилата на чл.3, ал.1, т.1, чл.3, ал.2, т.3 и чл.9 от Закона за авторското право и сродните му права. Самият сайт ilib.libtg.info представлява електронна библиотека, като публикуваните в него произведения могат да бъдат използвани единствено и само в хипотезата на чл.24, ал.1, ЗАПСП. Домейнът ilib.libtg.info е нерегистрирана търговска марка, която се използва в публичното пространство за предоставяне на безплатни образователни услуги и в този контекст е защитен от чл.12, ал.6 от Закона за търговските марки и географските означения. Всяка непозволена употреба на сайта ilib.libtg.info води до пряко нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови национални и/или международноправни разпоредби, касаещи интелектуална собственост.

 

Ако Вие като потребител не сте съгласен да бъдете обвързан с всички тези общи условия, моля преустановете използването на сайта ilib.libtg.info. В хипотезата на чл.4 от Закона за защита на потребителите, чрез настоящите общи условия ilib.libtg.info Ви предоставя като потребител на образователна услуга, подходяща информация за използването й, позволяваща Ви да направите своя адекватен съзнателен избор дали да подпишете настоящето споразумение или не. Определението “потребител” включва всички видове ползване на настоящия сайт, както от лица, които желаят да получат достъп до определено литературно произведение на съответния език за лични образавотелни цели, така и от правните субекти, търсещи обща информация за предлаганите от нас образователни материали поради субективен интерес или професионални мотиви.

 

І. Опрделения.

В настоящите общи условия изброените по-долу термини имат значението, посочено срещу тях, освен ако контекстът налага друго значение:

1. ilib.libtg.info е авторски разработена система, под формата на виртуална библиотека, която е създадена и компилирана като база данни в съответствие с чл.3, ал.2, т.3 от ЗАПСП и авторскоправното законодателството на Република България, която е предназначена да предоставя конкретна културна и образователна информация при условията на разрешен или забранен достъп до определено дигитално съдържание от литературни произведения в превод и оригинал, като за краткост същата ще бъде наричана навсякъде в настоящите общи условия „сайта“ или „сайтът“

2. Регионална библиотека „Петър Стъпов” - Търговище е собственик на сайта, и отговаря пред всички трети лица за неговото ползване и съдържание, като за краткост същата ще бъде наричан навсякъде в настоящите общи условия „Доставчик“ или „Доставчикът“.

3. Ползвателите на сайта са физически и/или юридически лица, които ползват при различни нива на достъп, изключително за образователна и научна цел – без комерсиално разпостранение, предоставените литературни произведения в превод и оригинал от сайта ilib.libtg.info през web браузър. Същите са представителите на информационното общество, съгласно действащото българското законодателство. За краткост в настоящите общи условия същите се наричат „Потребители“ или „Потребителите“.

4. „Електронно изявление“ е словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията.

5. „IP Адрес“ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, интернет страница или ресурс на потребителя по начин, който позволява локализирането им в глобалната интернет мрежа.

6. „Електронна препратка“ или само „препратка“ е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

7. „Злоупотреби“ или „Злоумишлени действия“ са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката, българското законодателство, настоящите общи условия и/ или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща, т.нар. непоискани търговски съобщения съгласно Закона за електронната търговия (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, използване на голям брой материали от сайта, по начин по който може да се предположи, че използването на същите не е с учебна цел и извън целите на сайта от даден потребител с търговска цел и/или друга цел и което ползване включва предоставянето, копирането и възпроизвеждането на съдържанието им към други сайтове и източници, както и извършване на каквито и да е било правни действия, насочени към нарушаване на интелектуална собственост, авторски права, търговски марки, промишлен дизайн, логотипи или друг вид авторски изображения, както и всякакви други умишлени деяния, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

8. „Интернет страница“ е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

9. „Уебсайт“ е обособеното място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси.

10. „Информационна система“ е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

11. „Паролата“ представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име или имейл адреса служи за достъп до потребителския и профила на регистрираните потребители в сайта.

12. „Сървър“ е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

13.„Материал“ представлява всеки обект на авторското право в контекста на чл.3 от ЗАПСП, както и всяка информация, под формата на литературен текст в превод или оригинал, който може да бъде възпроизвеждан и да предлаган за образователни цели по безжичен път или по кабел на достъп до неограничен брой лица, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от потребител или служител на ilib.libtg.info.

14. . „База данни“ представлява съвкупност от самостоятелни произведения, данни или други материали, подредени систематично или методично и индивидуално достъпни по електронен или друг път, представляващи информационен ресурс на – ilib.libtg.info

15. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

16. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

ІІ. Регистрация на потребител. Съгласие с общите условия. Сключване на договор за услуга.

17. За да използва платформата Моята библиотека (MyLibrary) на ilib.libtg.info, потребителят е длъжен да попълни електронна форма за регистрация, в която предоставя своите лични данни, за която автентичност същият гарантира, като потребителят се явява титуляр и автор на електронното изявление по смисъла на чл. 4 от ЗЕДЕП. Ако потребителят изрази воля от името на трето лице, то се приема, че същият договаря от чуждо име и за чужда сметка, като ще отговаря за евентуалните нанесени вреди лично, като последица от предприетите правни действия без представителна власт. С попълването на това споразумение, потребителят изрично декларира съгласието си с настоящите Общи условия, като в момента на получаването на волеизявлението в информационната система на доставчика договора за услуга се счита за сключен. Когато потребителят е ограничено дееспособен, неговото воляизявление се формира след одобрението на същото от родител/ попечител и /или други лица, които го представляват на правно основание, съгласно българското гражданско законодателство или законодателство на страната, чийто гражданин е същия, а когато потребителят е недееспособен, декларирането на съгласие и формирането на волеизявление се извършва директно от родителя настойник.

18. Настоящите Общи условия представляват договор за предоставяне на онлайн услуга. Той се счита сключен и има задължителна обвързваща сила между всеки регистриран посетител на порталния сайт ilib.libtg.info и доставчика. С отварянето, разглеждането и/ или използването на този сайт всеки нерегистриран посетител се счита и приема, че е запознат с разпоредбите и приема да бъде обвързан и да спазва настоящите Общи условия както и разпоредбите на чл.93е от ЗАПСП, дотолкова доколкото това е възможно преди неговата регистрация. Договорът за услуга може (но не е задължително) да бъде съхранен от страна на доставчика, в който случай представлява електронен документ.

19. Този договор за онлайн услуга има за предмет поддържане на профил с потребителско име и парола в информационния ресурс на сайта, като на базата на него получавате правото на достъп до каталозите и платформата Моята библиотека (MyLibrary). Връзката се осъществява през web браузър и информационните база данни на сайта ilib.libtg.info, поддържан от доставчика. Всяко едно литературно произведение или база данни, които се намират на страниците на сайта, представляват обект на авторското право на Регионална библиотека „Петър Стъпов” - Търговище, което е възникнало в хипотезата на чл.11 и/или чл.14 от ЗАПСП. Поради това, авторското съдържание на сайта не може да бъде копирано, разпространявано, възпроизвеждано, взаимствано и променяно под каквито и да е други форми и по какъвто и да е начин, без съгласието на Регионална библиотека „Петър Стъпов” - Търговище.

20. При доказани случаи на използване на авторски образователни материали, представляващи интелектуална собственост на ilib.libtg.info по начин, който може да се квалифицира като възпроизвеждането на същите не с учебна цел; в противовес с образователната и научна цел на сайта ilib.libtg.info ; използване с търговска цел и/или друга комерсиална цел, като това действие включва разпостранението, предоставянето, копирането и възпроизвеждането на съдържанието на ilib.libtg.info по какъвто и да е начин, спрямо съответния потребител ще бъдат ангажирани съответните административно-наказателни, наказателноправни и гражданскоправни мерки и санкции, основани на императивните правни норми на чл.172а от НК и чл.94 от ЗАПСП. За целта ще бъде сезирана съответната районна прокуратура или компетентния окръжен съд в Република България.

21. В случай на нарушение и неизпълнение на задълженията, вменени на потребителите с настоящите общи условия и/или действащото българско законодателство, доставчикът има право, но не и задължение да развали настоящия договор за услуга, чрез едностранно писмено уведомление, изпратено до електронната поща на потребителя без да дава допълнителен срок за изпълнение.

22. Доставчикът е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

23. Доставчикът се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявления за регистрация. Разкриване на личните данни е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред или в случаите, когато е налице контрафакция и с оглед установяването на извършителят на простъпление против интелектуалната собственост следва да се предоставят лични данни на сектор “Компютърни престъпления” към ГДБОП, прокуратурата или съда.

24. Доставчикът си запазва правото да записва, съхранява и използва всякаква информация за потребителите, необходима за тяхното идентифициране и възпроизвеждане на изявлението за съгласие с Общите условия.

25. (1)При регистрацията си всеки потребител заявява потребителско име, дата на раждане, трите имена по паспорт, както и точен адрес. Тези данни се използват като идентифициращи такива относно входа в сайта на всеки потребител. В случай, че потребителското име вече е заето (има друг потребител с такова име), той бива незабавно уведомяван, за да посочи ново потребителско име, което е свободно. Потребителят поема задължението да не предоставя потребителското име и паролата си за ползване от трети лица, като в случай на отдаването им на трето лице, носи пълната отговорност от действията на същото, които потребителя приема да се считат, като извършени от негово име и за негова сметка. Доставчикът не носи отговорност за вреди, настъпили за потребителя в резултат от неправомерно използване на потребителското име и паролата му от трети лица.

(2) С регистрацията лицето удостоверява факта, че ще използва предоставеното му съдържание от сайта ilib.libtg.info само и единствено за образователни и учебни цели, в хипотезата на свободното ползване по чл.24, ал.1, т.9 от ЗАПСП.

III. Регистрация.

26. С регистрацията, представляваща едно волеизявление в електронен вид, потребителят сключва договор с ilib.libtg.info за предоставяне на онлайн услуга между него и доставчика, с предмет, условия и срокове, описани подробно по – горе в настоящите общи условия. Незабавно след регистрацията си потребителят получава на посочения от него имейл адрес съобщение, което съдържа потребителското име и парола, което представлява потвърждение от името на ilib.libtg.info за получаването на неговото волеизявление и съгласие с настоящите общи условия.

27. (1)Доставчикът предоставя на потребителя достъп до информационния ресурс на сайта в разумен срок след възникване на договорното задължение и при определените в настоящите общи условия параметри.

(2)Достъпът се контролира по следните начини:

-контрол на достъпа по съдържание

- контрол на достъпа по потребител

- контрол на достъпа по IP адрес на потребителя

2.1 Контрол на достъпа по съдържание

При този вид контрол на достъпа системата показва съдържанието, като го извлича и визуализира страница по страница. Достъпът до съдържанието може да бъде ограничаван за всяка отделна страница или последователност от страници, като се указва дали съответната страница или група от страници са достъпни през Интернет и спрямо кой точно портебител. По този начин се ограничава изцяло достъпа на случайни посетители на сайта до книги на съвременни автори, до съвременни преводи на класическа литература и/или части от тези произведения и отделни техни страници, най-вече с цел опазване на авторскоправните правомощия на трети лица, чиито произведения са публикувани в сайта, но само с образователна цел. Сайтът ilib.libtg.info има за основна цел да опази и съхрани авторските права на авторите, чиито произведения са публикувани на неговите страници. Ето защо достъп до така визираното съдържание имат само регистрирани потребители, които отговарят на изискванията на чл.25, ал.2. Поради така изтъкнатите критерии може да се различава два вида съдържание в сайта ilib.libtg.info - “открито”, т.е това, което може да се вижда чрез Интернет (обикновено това са литературни произведения в оригинал и преводи с изтекли авторски права) и “закрито” – това съдържание, което не може да се вижда директно чрез Интернет(и обект на което са произведенията, които са с валидни авторски права).

2.2 Контрол на достъпа по потребители.

По отношение на потребителите системата разграничава анонимни (случайни) и регистрирани потребители. Регистрираните потребители придобиват собствено име и парола в хипотезата на чл.17, които се издават от администратора на сайта ilib.libtg.info и ги идентифицират еднозначано. Системата поддържа база данни на всички регистрирани потребители с техните имена и пароли и със специфичните им права. Както вече бе отбелязано достъпът до закритото дигитално съдържание е възможен само за регистрирани потребители.

2.3 Контрол на достъпа по IP адрес.

Системата има информация от къде се извършва достъпа (от коя IP мрежа), като това обстоятелство е обвързано с географско местоположение на компютъра, от който потребителят извършва достъпа (от домашен компютър, такъв на служител в университет, научен институт, училище, компютър в мрежата на организация и т.н) На базата на тази информация системата може да ограничи достъпа до откритото дигитално съдържание само от списък от разрешение мрежи. Достъпът от други мрежи се ограничава, като този начин достъпът може да бъде ограничен и географски или по място. Ограничението по мрежа е валидно за цялото открито съдържание (т.е не могат да се указват отделни части от произведения), като на тази база различаваме територии с разрешен или забранен достъп до дигиталното съдържание.

28. Изпълнението на договора се осъществява чрез генерирането и поддържането на профил с потребителско име и парола, чрез които се предоставя определено ниво на достъп за конкретно време до представените онлайн услуги.

29. Нерегистрираните потребители имат право да ползват само тази част от информационния и образователен масив от литературни произведения в превод и в оригинал, както и други части от базата данни на сайта ilib.libtg.info, които са с изтекли авторски права и поради това са част от т.нар “открито съдържание” на сайта.

IV. Приложимост. Промяна.

30. Разпоредбите на Общите условия се прилагат за всички въпроси, възникнали при ползването на сайта, като същите могат да се допълват от доставчика при констатирана необходимост, като на базата на същите се създават правила за ползване на определени секции от сайта. Тези нови правила се прилагат към общите условия субсидиарно.

31. С оглед периодичното допълване и модификациите на услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с променящото се законодателство, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от доставчика без да има задължението индивидуално да уведомява отделния потребител за извършената промяна. Промяна е налице при публикуването на условията на сайта и същата влиза в сила от този момент, освен, ако не е предвидено друго, като потребителят се задължава своевременно да следи за промени в настоящите условия.

32. Потребителят може да заяви, че не приема промените в едноседмичен срок от публикуването на промените. В този случай договорът между потребителя и доставчика се прекратява с достигане на заявлението на потребителя до доставчика. В случай, че потребителят не заяви неприемане на промените, в посочения срок, той се счита обвързан от тях.

V. Права и задължения на доставчика и потребителите.

33. Доставчикът поема задължението да положи необходимата съгласно обстоятелствата грижа, чрез която да осигури възможност на потребителите да ползват безпрепятствено онлайн услуги, предоставяни чрез сайта, съобразно настоящите Общи условия и законодателството на Република България

34. Доставчикът има право да прекрати достъпа на определени потребители до сайта, когато се установи, че те са предоставили неверни данни при регистрацията си или по какъвто и да било начин, чрез действията си, накърняват правата на интелектуална собственост на Регионална библиотека „Петър Стъпов” - Търговище или на трети лица, или в частност нарушават законите на Република България.

35. Доставчикът има право да прекрати предоставянето на определени услуги като поема задължението да уведоми за това потребителите чрез съобщение на интернет страницата.

36. Доставчикът има право по всяко време едностранно да променя настоящите Общи условия, но не и задължението индивидуално да уведомява всички потребители за настъпилите промени. Същите ще бъдат надлежно и достъпно оповестени в съдържанието на сайта по начините и при условията подробно, описани по - горе в настоящите общи условия.

37. Доставчикът, има право да взима мерки за предотвратяване на злоупотреби и злоумишлени действия от страна на потребители, чрез ограничаването на достъпа им до сайта и развалянето на договора за онлайн услуга, като на базата на това ще има право да претендира уговорената в настоящите общи условия неустойка.

38. Доставчикът има право да откаже регистрацията за ползване на сайта на определени потребители при непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, както и при установяване на тяхната недееспособност, както и несъгласието им с настоящите общи условия.

39. Доставчикът има право (но не и задължение) да запамети върху информационната си система или друго крайно устройство за достъп до страницата информация, касаеща потребителите и изразяваща се в т.нар „бисквитки” (cookies).Това са малки текстови файлове, които се запазват от интернет страница ilib.libtg.info чрез сървър върху твърдия диск на потребителя, като така се дава възможност за възстановяване на информация за същия, която го идентифицира с оглед проследяване на действията му.

40. Потребителите имат задължението да се запознават непрекъснато с Общите условия и измененията на същите, като приемането на измененията се извършва по описаните по – горе начини и правила.

41. Потребителите имат право да ползват образователните онлайн услуги, предоставяни от доставчика, при спазване на настоящите Общи условия, допълненията към тях и специалните правила, уговорени за съответните услуги, базиране на авторскоправното законодателство на Република България.

42. Потребителят има право свободно и неограничено да променя предоставените при регистрацията си данни като спазва правилата, предвидени в настоящите Общи условия.

43. Потребителят е длъжен сам да си осигури необходимото му оборудване (хардуер и софтуер) за използване на услугите, предоставяни от Доставчика.

44. Потребителят се ангажира да ползва материалите, публикувани в сайта единствено и само за учебни, образователни, научни и лични нужди, като спазва поведение изцяло съобразено с целите на сайта, посочени в раздел първи от настоящите общи условия.

45. Потребителят се задължава да не копира, разпространява, взаимства по какъвто и да е начин, възпроизвежда или публикува авторски литературни произведения и/или техните преводи, част от сайта ilib.libtg.info , както и да не:

- нарушава права върху интелектуалната собственост на Регионална библиотека „Петър Стъпов” - Търговище, включително авторски права, търговски марки, логотипове и всякакви други материали или авторски изображения, като декларира, че е наясно с последващата си отговорност вследствие на предостaвянето на подобни материали в хипотезата на чл.172а, чл.172б от НК и чл.94 от ЗАПСП;

– нарушават каквито и да било имуществени и/или неимуществени права или законни интереси на трети лица;

– нарушава по какъвто и да било друг начин настоящите Общи условия и законодателството на Република България.

46. Във връзка с ползването на предоставените от доставчика услуги, потребителят се задължава също:

– да спазва разпоредбите на Общите условия и законодателството на Република България;

– да следи за нарушения на интелектуалната собственост, извършвани от други потребители, като при установяване на такива да уведомява своевременно Доставчика;

– да не накърнява по какъвто и да било начин правата на Доставчика, както и на трети лица чрез действията си, свързани с изпълнението на договора за предоставяне на онлайн образователна услуга.;

VII. Отговорност. Ограничаване на отговорността.

47. Сайтът ilib.libtg.info предоставя на конкретен потребител безплатното ползване за учебни, научни и образователни цели на литературни произведения и техните преводи, достъпът до които се осъществява в съответствие с правилата, уговорени в настоящите общи условия. Доставчикът се грижи за достоверността и аторската автентичност на съдържанието на публикуваните произведения, както и за истинността и актуалността им. Доставчикът не е длъжен да извършва наблюдение на информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна при предоставяне на услуги на потребителите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност. В случай, че потребител на сайта претърпи вреди в резултат на невярна информация и/ или неактуалност на даден материал, с източник ilib.libtg.info, доставчикът не носи, каквато и да е отговорност.

48. Ако недобросъвестни действия от страна на потребител на сайта доведат доставчика до претърпяване на вреди, потребителят е длъжен да обезщети Регионална библиотека „Петър Стъпов” - Търговище за всички претърпени преки и непосредствени вреди, включително платени обезщетения на трети лица, съдебно деловодни разноски и др., адвокатски хонорари и други. Потребителят е длъжен да обезщети доставчикът и в случаите, когато действията са извършени от трети лица, на които той е предоставил за ползване потребителското си име, имейл, използван за регистрацията, пароли и изобщо част или всички данни предоставени, при неговата регистрация.

49. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на информация, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните чрез сайта услуги.

50. Доставчикът не носи отговорност за прекратяване достъпа до сайта и / или на услугите и/или за предоставянето им с влошено качество, вследствие на извършвани тестове от страна на доставчика с цел проверка на оборудване, мрежи и други.

51. Доставчикът не носи отговорност за проблеми при предоставянето на услугите, които се дължат на неподходящо оборудване на потребителите, както и на несъвместимост на софтуерните приложения, ползвани от тях, и услугите, предоставяни чрез сайта.

52. Доставчикът не носи отговорност за прекратяване на предоставянето на услугите си при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната интернет мрежа, действия или бездействия на трети лица и т. н.

53. Доставчикът има право да събира и съхранява информация за потребителите си при тяхната регистрация по начин, който да позволява идентифицирането им.

54. Доставчикът следва да положи необходимата грижа, за да предотврати достъпа на трети лица до съхраняваната информация за потребителите. Доставчикът се задължава да не предоставя събраната информация за потребителите на трети лица освен в случаите, когато съответният потребител е дал съгласието си за това, или е направено официално искане от изрично оправомощени за това органи.

57. Потребителят може да прекрати договора, описан в общите условия, с едноседмично писмено или електронно предизвестие. В този случай той следва да направи лично недвусмислено волеизявление, че не желае да използва повече предоставяната услуга. В известието задължително трябва да са включени всички описани данни, за да се направи несъмнен извод, че сочените волеизявления изхождат от съответния потребител, което технически да съвпадне с отговарящите на регистрацията потребителски данни. .

58. В случаи на неизпълнение на задължения и/или наличието на злоупотреба от страна на потребителите, вменени им с настоящите условия и /или нарушаване на настоящите общи условия, както и българското авторскоправно законодателство доставчикът има право да развали договора без предизвестие.

59. Настоящият договор прекратява действието си автоматично при прекратяване на дейността на доставчика Регионална библиотека „Петър Стъпов” - Търговище и при спиране на поддръжката на сайта ilib.libtg.info, както и по взаимно съгласие на страните по същия.

VIII. Други условия.

60. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.